Klara Östra Kyrkogata 6 – 8
- Det var en gång två hus


Jag har under åren som jag bott här i denna härliga fastighet mitt i Klara, försökt samla på mig lite faktauppgifter och historia om fastigheten och dess omgivning. Faktauppgifterna är ju mer lätta att redovisa, medan historien runt Klara och fastigheten fordrar lite mer studier. 1906 och 1907 revs två fastigheter för att ge plats för Klaras nya församlingshus. Fastigheten började byggas 1907 och var färdig 1909.

Så här skrev Aftonbladet bl a:

Bredvid Läkarsällskapets palats vid Klara Östra Kyrkogata och midtför Klara kyrkogård reser sig nu, i det närmaste färdigt, Klara nya församlingshus. Det är en imponerande byggnad och därtill en af de vackraste i Stockholm, hvad angår såväl läge som tilltalande yttre.

Det är ett palats i fem våningar, af hvilka dock den öfversta af praktiska skäl förlagts omedelbart under taket, hvilket är av gedigen verkan med sitt dubbelfalsade, glaserade mörkröda tegel samt med takrännor, listsprång och skorstenar af koppar.

Den stora fasadytan har fått en lugn indelning med fönster och burspråk. Den är slätputsad med ljus affärgning. Sockeln är af gulgrå västkustgranit, hvilket stämmer i ton med det närbelägna Läkare- sällskapets hus, där dyligt äfen kommit till användning. Till första våningens fönster är fasaden vidare klädd med Gäfle sandsten, hvilken man känner från Nordiska museets portal. Sistnämnda stensort har för öfrigt användts i fasaden till lister, solbänkar, gafvelkrön m.m. Det nya församlingshuset, hvilket äfven sträcker sig ett stycke uppåt Brunkebergsgatan, har sin hufudingång midt för kyrkogården. Till vänster om denna ligger i en och en half våningshöjd, kyrksalen med fyra väldiga fönster, två åt kyrkan och två åt gården. På fasaden mellan de förstnämnda märkes S:ta Klarastatyett i sten, och inne i den absidförsedda salen, hvilken lofvar att bli af stor verkan, uppbär en väldig stenkolonn ett normandiskt stjärnhvalv.

Till höger om hufudingången ligger pastorsexpiditionen med kyrkoherdens rum och arkiv med brandfritt hvalf, vidare sessionssal för kyrko- och skolråd samt kyrkovärdarnas rum.

Man är nu framme vid inkörsporten från Brunkebergsgatan, och på andra sidan af denna port har församlingen sin fattigvårdsexpidition. I samma våning, men i flygeln på gården, har församlings- diakonissan två rum och kök jämte förvaringsrum för gåfvor. I källarvåningen finnes bl.a. under kyrksalen en sysal och under gården ångpannorna samt kol och verkstadsrum.

Till de öfre våningarna leda två hufvudtrappor och två kökstrappor, hvarjämte elektriska hissar finnas.

Våningen 1tr upp innehåller 10 rum och kök. Den är afsedd för kyrkoherden och har fönster såväl åt kyrkogården som åt Brunkebergsgatan. I samma våning ligger åt gården kyrkovaktmästarens bostadslägenhet om 2 rum och kök.

Våningen 2 tr upp är uppdelad i två boställsvåningar åt komministrarna, hvardera om 6 rum och kök, hvarjämte gårdskarlen där har en lägenhet om 2 rum och kök.

Våningen 3 tr upp innehåller två våningar till uthyrning, den ena om 9 och den andra om 6 rum och kök. Dessutom finnes åt gårdssidan likaledes till uthyrning en lägenhet om 2 rum och kök.

I våningen 4 tr upp har klockaren en boställesvåning om 5 rum och kök, hvar jämte åt Brunkebergs-gatan finnes till uthyrning en ateljévåning om 3 rum och kök. Detta är i stora hufvuddrag hvad huset rymmer. Men därtill komma naturligtvis en del stora bekvämlighetsutrymmen i stil med ett dylikt modernt palats.

Det nya församlingshusets arkitekt är G.R. Ringström, hvilken synes hafva på ett tilltalande och lyckligt sätt löst det kräfvande problem, ett dyligt bygge alltid uppställer.

Byggnadsarbetet, som skulle varit afslutadt till den 1 oktober i år, har på grund af strejken något försenats, men borde huset stå komplett för samtliga inflyttningar senast till årsskiftet.

Kostnaden för det nya församlingshuset, som tyckes komma att utgöra en prydnad för hela Klaratrakten, är beräknad till 600.000 Kr, hvilken summa troligen inte kommer att öfverskridas.

Det kom en del kritik också. Så här skrev någon tidning:

Det är länge sedan de stockholmare som ha sin gång öfver Klara lummiga kyrkogård och hvarje dag med en känsla af hvila och glädje möta anblicken af Läkaresällskapets lugna och nobla tegelfasad inte utan oro lade märke till att det gräfdes för grunden till ett nytt stort hus i Läkaresällskapets närmaste grannskap. Sedan dess ha de sett murarna växa i höjden för hvarje vecka, och med ökad oro ha de frågat sig hur grannsämjan månde bli mellan den Wessmanska enkelt vackra byggnaden och det nya palatset. Hög och vräkig reser sig den nya putsfasaden öfver en bred sandstensgördel. Läkaresällskapets hus kläms fullständigt ned af den anspråksfulla grannen.

Prästerskapet fick också en känga:

Huset i öfrigt upptas af bostadsvåningar, den första i sin helhet afsedd för kyrkoherden.
Det är en rent furstlig våning med de stora ljusa hufvudrummen ut mot kyrkogårdens grönska, 10 luxuösa rum och kök med renseri, serveringsrum, badrum, hall och dessutom ett blomsterrum, som ehuru det obetydligaste i denna våning, är dubbelt så stort som den smala och mörka kammare hvilken, jämte ett föga rymligare kök, inredts åt portvakten i bottenvåningen.

Det hela är en illustration till den ständigt växande prästerliga lyxen, eller om man hellre så vill, församlingslyxen i hufvudstaden. Det är knappast uppbyggligt, och motsättningarna mellan portvaktens trånga kammare och de slösande utrymmena i våningen ofvanpå ger åtskilligt att tänka på.

Författare: Börje Martinsson